fbpx
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Food La Route

Art 1. Algemeen

  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan Food La Route evenementen.

Art 2. Definities

  • Met activiteiten/evenementen wordt bedoeld, de Food La Route evenementen.
    • Onder inschrijfgeld wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door Turion Events georganiseerde activiteiten/evenementen.
    • Met Turion Events wordt bedoeld het evenementenbureau/ de organisatie.

Art 3. Duur en indeling van Food La Route

3.1 Food La Route begint om 18:30 en eindigt rond 23:00.

3.2 Bij de indeling van de groepen wordt gekeken naar eerdere deelname, allergieën en groepsgrootte.
3.3 Er wordt niet gekeken naar voorkeuren voor een voor-, tussen-, hoofd-, of nagerecht bij een bepaald restaurant.

Art 4. Aanmelding en inschrijving

4.1 De deelnemer meldt zich via de website, www.foodlaroute.nl, aan.

4.2 Aanmelding voor één van de activiteiten/evenementen geschiedt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Food La Route.

4.3 Een aanmelding voor een activiteit/evenement wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Turion Events het volledig ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen.

4.4 Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 De deelnemer ontvangt per mail een bevestiging van de aanmelding.

4.6 De deelnemer wordt pas definitief in een groep ingedeeld als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.7 Bij een naar het oordeel van Turion Events te gering aantal aanmeldingen voor een activiteit/evenement, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit /evenement een bericht waarin dit is vastgelegd.

Art 5. Betaling

5.1 De hoogte van het inschrijfgeld wordt per activiteit/evenement vermeld op de website van Food La Route.

5.2 Het inschrijfgeld dient direct bij de aanmelding te worden voldaan.

5.3 Mocht er niet aan de betalingsverplichting worden voldaan. Mag Turion Events de inschrijving/deelname nietig verklaren.

Art 6. Afgelasting, annulering en verhindering

6.1 Turion Events behoudt zich het recht voor Food La Route af te gelasten. Bij afgelasting van een Food La Route wordt een alternatief activiteit/evenement aangeboden of het reeds betaalde inschrijfgeld wordt redelijkerwijs gerestitueerd.

6.2 Bij annulering van de activiteit/evenement door Turion Events krijgt de deelnemer hiervan uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de activiteit/evenement een bericht.

6.3 Bij annulering van de deelnemer wordt tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang van de activiteit/evenement geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering door de deelnemer binnen 2 weken, voor het evenement plaatsvindt, blijft de deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Art 7. Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan door Turion Events georganiseerde activiteiten/evenementen geschiedt op eigen risico.

7.2 Turion Events is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door Turion Events georganiseerde activiteit, tenzij aan Turion Events opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.3 Turion Events is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

7.4 Turion Events is niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemer opgelopen voor, tijdens of na de activiteiten/evenementen, noch voor andere al dan reeds aanwezige fysieke klachten.

Art 8. Foto’s en video’s

8.1 Alle audio- en/of visuele opnames door Turion Events tijdens Food La Route of andere door haar georganiseerde activiteiten/evenementen gemaakt, zijn eigendom van Turion Events. Door aanmelding geeft men Turion Events het recht opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien dit niet gewenst is, dient men dit voorafgaande aan de activiteit/evenement schriftelijk kenbaar te maken aan Turion Events.

Art 9. E-mail

9.1 Turion Events houdt alle deelnemers aan de activiteiten/evenementen via e-mail op de hoogte van de activiteiten/evenementen en acties.