fbpx
Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Als hieronder wordt gesproken over Food La Route, wordt daarmee bedoeld Turion Events en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Food La Route hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Food La Route houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je een bestelling doet, je inschrijft voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of schriftelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als Food La Route zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@foodlaroute.nl

Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

SAMENVATTING VAN HET BELEID

PERSOONSGEGEVENS WORDEN VOOR DE VOLGENDE DOELEN VERZAMELD MET GEBRUIK VAN DE VOLGENDE DIENSTEN:

 •  
 • ADVERTEREN
  • VERGELIJKBARE DOELGROEPEN IN FACEBOOK (LOOKALIKE AUDIENCE)

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • ANALYSES
  • GOOGLE ANALYTICS EN FACEBOOK ADS CONVERSIETRACKING (FACEBOOK-PIXEL)

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • FACEBOOK ANALYTICS FOR APPS

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • BEHEER VAN DE GEBRUIKERSDATABASE
  • INTERCOM

Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • CONTACT MET DE GEBRUIKER
  • CONTACTFORMULIER EN MAILINGLIJST OF NIEUWSBRIEF

Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam

 • CONTENT-OPMERKINGEN
  • FACEBOOK COMMENTS

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • INTERACTIE MET EXTERNE SOCIALE NETWERKEN EN PLATFORMS
  • VIND IK LEUK-KNOP VAN FACEBOOK EN SOCIALE WIDGETS

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

 • INTERACTIE MET LIVE CHATPLATFORMS
  • FACEBOOK MESSENGER CUSTOMER CHAT

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker

 • REGISTRATIE EN VERIFICATIE
  • FACEBOOK AUTHENTICATION

Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

 • REMARKETING EN GEDRAGSGERICHTE RECLAME
  • FACEBOOK REMARKETING

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • AANGEPASTE DOELGROEPEN IN FACEBOOK (CUSTOM AUDIENCE)

Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker

 • TAGBEHEER
  • GOOGLE TAG MANAGER

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • TESTEN VAN PRESTATIES EN KENMERKEN VAN CONTENT (A/B-TESTEN)
  • GOOGLE OPTIMIZE EN GOOGLE OPTIMIZE 360

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker

 • TOEGANG TOT ACCOUNTS VAN EXTERNE SERVICES
  • TOEGANG TOT DE FACEBOOK-ACCOUNT

Machtigingen: Toegang tot vriendenlijsten

 • WEERGAVE VAN CONTENT VAN EXTERNE PLATFORMS
  • YOUTUBE VIDEO WIDGET

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens

 • GOOGLE FONTS

Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven

VOLLEDIGE TEKST VAN HET BELEID

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens; voornaam; e-mailadres; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

WIJZE EN PLAATS VAN DE GEGEVENSVERWERKING

VERWERKINGSMETHODE

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

RECHTSGROND VOOR VERWERKING

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

LOCATIE

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

BEWAARTIJD

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

HET DOEL VAN DE VERWERKING

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses, Tagbeheer, Weergave van content van externe platforms, Content-opmerkingen, Toegang tot accounts van externe services, Adverteren, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Contact met de Gebruiker, Beheer van de Gebruikersdatabase, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Registratie en verificatie, Interactie met live chatplatforms en Testen van prestaties en kenmerken van content (A/B-testen).

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

FACEBOOK-MACHTIGINGEN DIE WORDEN GEVRAAGD DOOR DEZE APPLICATIE

Deze Applicatie kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens. Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook-machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: Basisinformatie en Toegang tot vriendenlijsten.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • ADVERTEREN

Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Applicatie, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Applicatie. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative .

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook Ireland Ltd)

Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Applicatie of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

 • ANALYSES

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook Ireland Ltd)

De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Applicatie. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Facebook Analytics for Apps (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • BEHEER VAN DE GEBRUIKERSDATABASE

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Applicatie, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren.
Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Applicatie zijn uitgevoerd.

Intercom (Intercom Inc.)

Intercom is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door Intercom Inc.
Intercom kan ook worden gebruikt om te communiceren, via e-mail of via berichten binnen deze Applicatie.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • CONTACT MET DE GEBRUIKER

Contactformulier (deze Applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Applicatie)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Applicatie of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam.

 • CONTENT-OPMERKINGEN

Met diensten voor opmerkingen over content kunnen Gebruikers opmerkingen maken en publiceren over de content van deze Applicatie.
Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen Gebruikers ook anoniem hun opmerkingen plaatsen. Als onder de door de Gebruiker verstrekte Gegevens een e-mailadres is, kan dit worden gebruikt om kennisgevingen over opmerkingen over dezelfde content te versturen. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.
Als een door derden uitgevoerde dienst voor opmerkingen over content is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst voor opmerkingen is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst voor opmerkingen over content niet gebruiken.

Facebook Comments (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Comments is een opmerkingenservice voor content die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd waarmee de Gebruiker opmerkingen kan achterlaten en deze op het Facebook-platform kan delen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • INTERACTIE MET EXTERNE SOCIALE NETWERKEN EN PLATFORMS

Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Applicatie.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Applicatie verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook Ireland Ltd)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • INTERACTIE MET LIVE CHATPLATFORMS

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina’s van deze Applicatie, zodat u contact kunt opnemen met de ondersteuningsdienst van deze Applicatie of contact met u opgenomen kan worden door deze dienst.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook Ireland Ltd)

De Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • REGISTRATIE EN VERIFICATIE

Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Applicatie ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Applicatie toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.
Bepaalde van de onderstaande diensten kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen voor doelgroepgerichte advertenties en profilering; lees de beschrijving van elke dienst voor meer informatie hierover.

Facebook Authentication (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Authentication is een registratie- en verificatiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd verbonden aan het sociale netwerk Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • REMARKETING EN GEDRAGSGERICHTE RECLAME

Met dit soort diensten kunnen deze Applicatie en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook Ireland Ltd)

Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

 • TAGBEHEER

Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Applicatie.
Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • TESTEN VAN PRESTATIES EN KENMERKEN VAN CONTENT (A/B-TESTEN)

Met de diensten in dit onderdeel kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van deze Applicatie.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”).

Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Google Optimize 360 (Google Ireland Limited)

Google Optimize 360 is een A/B-testservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”).

Met deze dienst kan de Eigenaar zich richten op doelgroepen van Gebruikers op basis van hun eerdere gebruik van deze Applicatie. Gebruikers die de tracking van Google Analytics uitschakelen worden niet opgenomen in experimenten die in Google Optimize 360 worden gemaakt.

Google kan de Persoonsgegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • TOEGANG TOT ACCOUNTS VAN EXTERNE SERVICES

Met dit soort diensten heeft deze Applicatie toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en kan hierop acties uitvoeren.
Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

Toegang tot de Facebook-account (Facebook, Inc.)

Met deze dienst kan deze Applicatie verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Gevraagde toestemmingen: Toegang tot vriendenlijsten.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • WEERGAVE VAN CONTENT VAN EXTERNE PLATFORMS

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

MEER INFORMATIE OVER HET RECHT OM TEGEN VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

HOE DEZE RECHTEN UIT TE OEFENEN

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

TOEPASSELIJKHEID VAN UITGEBREIDERE BESCHERMINGSNORMEN

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens.

Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van die Gebruikers in de EU kan controleren.

COOKIEBELEID

Deze Applicatie gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruiker is te vinden in het Cookiebeleid.

BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

JURIDISCHE PROCEDURES

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

BIJKOMENDE INFORMATIE OVER DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

SYSTEEMLOGBOEKEN EN ONDERHOUD

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

NIET IN DIT BELEID OPGENOMEN INFORMATIE

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

HOE VERZOEKEN OM HET BROWSEVERKEER NIET BIJ TE HOUDEN WORDEN VERWERKT

Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

DEFINITIES EN JURIDISCH KADER

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Bovenkant formulier